silly sausage silly sausage silly sausage silly sausage silly sausage silly sausage silly sausage silly sausage silly sausage

what the. why are there so many of them. whut